5. Release 4.00

5.1. Abstract

Deze BVV documenteert Brocade release 4.00

Werkplannen

5.2. Academische bibliografie

 • In de templates voor korte en persoonlijke beschrijvingen, terug te vinden in de meta-informatie van IR-systemen, konden voor de inhoudsvelden 3 placeholders gebruikt worden: $doi, $handle en $links (alle andere samengevoegd). Dit werd vervangen door een placeholder per urltype (zonder streepje), dus bvb. $urlir, $doi, $wokrecord enz.
 • In de meta-informatie van IR-systemen is er, naast templates voor korte beschrijving opac en beschrijving persoonlijke pagina, nu ook een template voor een frontpagina. Dit vervangt de software in /ir/frontpage/bcaspage.m die vertrok van de persoonlijke pagina en dit resultaat manipuleerde.
 • Keuze van een onderzoeksgroep uit de aangeboden lijst leidt naar het overzicht van onderzoekers. Op deze pagina wordt nu een link aangeboden Zoek deze onderzoeksgroep in repository.

Werkplan academische bibliografie

5.3. Acquisitie

 • Wanneer een gefactureerd abonnementsitem geschrapt werd, ging de verwoording ervan verloren in het financieel overzicht ter hoogte van de bestelling. Dit wordt nu opgevangen (zie issue 2273)

 • Na uitvoering van een groepsbewerking verschijnt een bevestiging, het aantal nodes in de bewerkte lijst en het aantal bewerkte nodes.

 • Aan het leveranciersscherm werd een sectie ‘Default verzendacties’ toegevoegd waarin een aantal kenmerken kunnen aangegeven worden die default moeten aangevinkt worden bij aanmaak van een bestelling voor deze leverancier. Let wel, dit is enkel van toepassing indien de leverancier al op het startscherm wordt aangeduid en er geen gebruik wordt gemaakt van sjablonen.

  • de default aan te vinken verzendactie, of geen default verzendactie voor deze leverancier
  • bericht versturen bij annulering aanvinken of niet, of aanvinking niet afhankelijk van de leverancier
  • rappel- en annuleringstermijnen bestond al maar werd naar deze sectie overgeheveld

  Er kan ook aangevinkt worden of er een waarschuwing moet gegeven worden als de gegevens van de bestelling niet conform zijn aan de gegevens bij de leverancier.

 • Ter hoogte van de locatie kan aangegeven worden of er een waarschuwing moet gegeven worden als een item in een bestelling ontvangen wordt zonder dat een streepjescode is ingevuld.

 • In het abonnementsformulier is in de sectie ‘Identiteit’ een textarea Zoektags bijgekomen. Hier kunnen eender welke strings ingevuld worden, elke lijn is een nieuwe zoektag. Zie message 9429 voor verdere info.

 • Bij nieuwe facturen worden de bedragen voortaan uitgesplitst incl. en excl. BTW. Vermits in principe elke factuurlijn een verschillend BTW-percentage kan hebben, wordt de uitsplitsing berekend bij registratie en is ze dus niet zichtbaar bij opvraging van oude facturen.

 • Het deelbedrag van een factuur dat niet aan een budget is toegekend, wordt voortaan apart vermeld in het overzicht van de factuur. In de instellingsgebonden gegevens kan aangegeven worden of er in dat geval een waarschuwing moet gegeven worden.

 • Voor selecties van bestellingen en abonnementen kan een nieuw attribuut gebruikt worden: budgetsubq, de subcode(s) van de budgetten, best samen te gebruiken met budgetq.

 • In het selectiescherm voor bestellingen is een lijn bijgevoegd (hardback, paperback, enz).

 • Zowel voor bestellingen als voor abonnementen zijn er explorator zoekomgevingen gebouwd (zie issue 2265).

 • Er is een placeholder bijgemaakt voor het drukwerk: $rq.Rsay, d.i. de verwoording van het type request, waarbij rq afkomstig is van for $rq in $Requests (zie Instellingsgebonden beheer ‣ Types van te bestellen items).

 • In het instellingsgebonden beheer kunnen in het veld Leenobjectklasse die items in lijst te ontvangen exemplaren houdt meerdere objectklassen ingevuld worden, gescheiden door ;. Het onderdeel %EntryRE^bacwsbai van het procmanproces standard.acquisitienight checkt of de leenobjectklasse van een item tot de ingevulde klassen behoort en behoudt het item desgevallend in de lijst (tenzij de ingevulde waarde Max. items in instellingsgebonden beheer, overschreden wordt).

 • De import van facturen werd herwerkt. Voor Weert (NBD) blijft de oude werkwijze overeind. Zie Issue 2444: Rel. 4.00 Import facturen acquisitie

 • In de tussenliggende structuur van geimporteerde facturen werd een optie voorzien om nul-lijnen te negeren. Zie Issue 2442: Rel. 4.00: Aanwinsten - Geïmporteerde nul-facturen Ebsco

Werkplan acquisitie

5.4. Authority codes (archief)

 • In de meta-info van de opac zijn 2 opties bijgekomen bij attributen van au-loi:

  • Toon datum van aanmaak
  • Toon datum laatste wijziging

  Het blijft wel zo dat in het lidmaatschap ‘Data van aanmaak en aanpassing’ moet aangevinkt zijn vooraleer de nieuwe verfijning in actie treedt (naar analogie met externe bronnen).

 • Oplossing voor het tonen van de landencode bij een geografische code in historische context (zie issue 2367).

Werkplan authority codes (archief)

5.5. Authority codes (catalografie)

Werkplan authority codes (catalografie)

5.6. Catalografie

Werkplan catalografie

5.7. Desktop

 • In de meta-informatie van de desktop, sectie Algemeen, is een textarea beschikbaar waarvan de inhoud in de <head> sectie van het html-formulier wordt ingevoegd.

5.8. Explorator

Werkplan explorator

5.9. Vanilla TeX Live

 • Het nieuwe brocade documentatie systeem steunt op Sphinx en TeX Live
 • TeX levert de PDF documenten via Sphinx

Werkplan Vanilla TeX Live

5.10. Gebruikersbeheer

 • De parameter Aantal dagen vooraleer een personeelsid op niet-actief wordt gezet, werd verhuisd van een basisinstelling naar een catalografische instellling. Het automatisch proces standard.checkusers werd in dit verband ook aangepast.
 • De logica rond toegangssloten is licht gewijzigd. Zo kan een slot worden opgeroepen met een extra parameter ; de gedefinieerde expressie kan dan weer gebruik maken van deze extra parameter. Voorbeeld : je kan nu een slot maken, waarbij een gebruikers toegang heeft, als hij/zij tot de groepen der catalografen behoort en toegang heeft tot een gespecifieerd regelwerk.

Werkplan gebruikersbeheer

5.11. Leen/Eindgebruikers

Werkplan Leen/Eindgebruikers

5.12. Objectbeschrijvingen

 • Een aantal onderhuidse aanpassingen (oa s MDid= s:MDid="" ="" s:MDid'="" =$$%Resolv^urlsrslv("",MDid,"",,"")) om ervoor te zorgen dat een object waarnaar gelinkt wordt vanuit een eerste object, in dezelfde taal getoond wordt als dat eerste object.

Werkplan objectbeschrijvingen

5.13. Opac

 • Indien beschrijvingen wetenschappelijke notaties in Tex-formaat bevatten, kunnen deze correct getoond worden met behulp van JsMath. Voortaan kan dit ook met behulp van MathJax. In de meta-informatie kan het gewenste script aangeduid worden.
 • Voor Anet: de layouthint mpm werd in de software gelijk geschakeld met stcv zodat ter hoogte van de meta-informatie van layouthints onderscheid kan gemaakt worden in layout, met behoud van dezelfde functionaliteit.
 • In de meta-informatie van de opac, sectie Schermen, is een textarea beschikbaar waarvan de inhoud in de <head> sectie van het html-formulier wordt ingevoegd.
 • In de meta-informatie van de opac, sectie Attributen, is een optie bijgekomen Toon bookmark in desktop. Indien hier een desktop wordt ingevuld, wordt de bookmark in de volledige beschrijving hiermee aangevuld.
 • De opacs voor catalografische beschrijvingen houden voortaan rekening met de manier van zoeken bij het aanbieden van links in de volledige beschrijving (explorator - standaard). Voor snelzoeken is het daarvoor noodzakelijk dat de “Explorator indextags” in de meta-informatie van de opac ingevuld worden (zie bvb. opacua op Legato). Als de context van de zoekactie niet gekend is, bepaalt de software de default zoekactie. Deze kan expliciet ingevuld worden in de meta-informatie. Is dit niet gebeurd dan wordt geprobeerd uit de meta-informatie af te leiden welke zoekmethoden in deze opac mogelijk zijn. De standaard methode heeft daarbij voorrang op explorator, kwestie van geen bestaande gewoonten te doorbreken (zie Issue 2389: Rel. 4.00: Context zoekactie in de opac (snelzoeken; eenvoudig zoeken) ).
 • In het indexscherm van het eenvoudig zoeken, verschijnen enkel informatie-iconen bij de indextermen die naar authoritycodes verwijzen. Als er een link bestaat van de catalografische opac met een opac van alois, dan verwijst het icoon naar deze opac. Ook in de volledige beschrijving verschijnen de informatie-iconen indien de link met een aloi-opac bestaat (zie Issue 2319: Rel. 4.10: Zoekomgeving a-loi’s ).
 • De knop beperk verschijnt nu ook na een explorator zoekactie en leidt naar het geavanceerd explorator zoekscherm indien aanwezig, anders naar het scherm eenvoudig zoeken met de vorige zoekactie ingevuld.
 • RIS-export plaatst nummers van het type article reference (ar) onder tag C7.

Werkplan opac

5.14. Werkplannen

5.14.1. Werkplan academische bibliografie

 • Pas eventueel de templates voor korte beschrijving en persoonlijke pagina aan. $links dient vervangen te worden door een opsomming van de gewenste urltypes.
 • Vul de template voor de frontpagina in bij de gewenste IR-systemen.

5.14.2. Werkplan acquisitie

 • Indien gewenst, duid in de instellingsgebonden gegevens aan dat een waarschuwing moet gegeven worden als een deelbedrag van een factuur niet aan een budget is toegekend.
 • mutil -exe 'd %Init^zacsix' maakt de explorator objecten aan zoals vermeld in Issue 2265: Rel. 4.00: Aanwinsten explorator zoekomgevingen . Eventueel aan te passen naar wensen.
 • Voor de acquisitie-instellingen waarvoor de explorator zoekomgevingen aktief moet worden:
  • onderstaande commando’s kunnen, voor alle actieve acquisitieinstellingen, eventueel uitgevoerd worden via mutil -exe 'd %Ix^zacsix':
   • Vul in Instellingsgebonden beheer de explorator indexers voor bestellingen en abonnementen in
   • Indexeer bestellingen: explorator -index order
   • Indexeer abonnementen: explorator -index subscription
   • Vul in Instellingsgebonden beheer de explorator displayers voor bestellingen en abonnementen in
  • Herstart explorator daemon explorator -daemon restart reset=300
 • Voor UA: vul de meta-informatie voor Ebsco facturen in (Aanwinsten beheersfuncties > Import facturen). Zie Legato.

5.14.3. Werkplan authority codes (archief)

 • Duid in de respectievelijke opacs aan of datum aanmaak/wijziging moet getoond worden.
 • Voor Anet: voer uit mutil -exe '%G^zresau' voor aanmaak kwalificator enz. in verband met historische geografische codes.

5.14.4. Werkplan authority codes (catalografie)

 • Aanmaak explorator objecten: mutil -exe 'd %Init^zausix'
 • Aanvulling meta-informatie types: mutil -exe 'd %Meta^zaustype'
 • Voor Anet: opladen nieuwe AAT-codes:
  • mutil -exe 'd %AAT^bausimp' (maakt tabel aan AATsubjectid - reeds bestaande aloi)
  • plaats webdavdocument anet/AAT/bestanden/AAT-20140527.xml in /library/archive/aat en hernoem naar AAT.xml
  • in /library/archive/aat voer uit: qtech -get /authority/import/anet_aat.cfg
  • in /library/archive/aat voer uit: aimport -import /library/archive/aat/AAT.xml aat config=anet_aat

5.14.5. Werkplan catalografie

 • Indien een opac op authority codes in gebruik wordt genomen met links naar een geassocieerde catalografische opac, wordt best de catalografische lucene-index opnieuw opgebouwd.
 • Indien gewenst, herindexeer catalografische beschrijvingen met inhoud van het type inhoud zodat deze ook opzoekbaar is in indexen van het type cat.xxx.ab
 • Voer uit: mutil -exe 'd %Ris^zcasnr' (plaatsing RIS tags bij issn, isbn, ar)

5.14.6. Werkplan gebruikersbeheer

 • Voer uit: mutil -exe 'd %DelP^zeubasi'. Dit script zorgt er voor dat de oude parameter Aantal dagen vooraleer een personeelsid op niet-actief wordt gezet wordt verwijderd ter hoogte van de basisinstellingen.

5.14.7. Werkplan Leen/Eindgebruikers

 • Conversie van leverplaatsen naar de nieuwe meta-vorm : voer uit : mutil -exe 'd %Convert^zresdlv'
 • Conversie naar nieuwe meta: voer uit : mutil -exe 'd %Run^zreswks("U","M")' .
 • Vul de nieuwe meta catalografische instelling bij werkstation aan d.m.v. conversiescript of manueel, let vooral op dat indien je het conversiescript hiervoor gebruikt je even de juistheid controleert en ook de ontbrekende aanvult. Deze meta is noodzakelijk om bepaalde statistieken zoals prefloat en hold-shelf te berekenen.
 • Aanpassing datastructuur van evenementen : voer uit : mutil -exe 'd %BldXEus^gbrevn' .

5.14.8. Werkplan opac

 • Voor Anet:
  • duid in meta-info van opac opacirua het gewenste math-script aan (JsMath of MathJax)
  • voer uit: mutil -exe 'k ^KAB'
  • vul in opacmpm layouthint mpm in ipv stcv
 • Vul bij de catalografische opacs waar gewenst de explorator indextags en de default zoekmethode in (zie als vb. opacua op Legato). Best ook de bijhorende lucene index heropbouwen.

5.14.9. Werkplan objectbeschrijvingen

 • Voor Anet: vul in de urltypes die verwijzen naar opacs voor objectbeschrijvingen (vb. objuapr) de placeholder voor de taal in (/record/opacuaobj/<value>/<lg>)

5.14.10. Werkplan python

 • pip install rdflib
 • pip install -U Sphinx
 • easy_install Jinja2

5.14.11. Werkplan explorator

 • Installeer versie 4.10.1 van Pylucene: Zie: Installatie PyLucene
 • Delphi waarde lucene-version is obsolete en mag verwijderd worden: delphi -del lucene-version

5.14.12. Werkplan Vanilla TeX Live

Installeer Vanilla TeX Live: Zie: Installatie Vanilla TeX Live

5.15. Installatie van Brocade op een nieuw systeem

Zie Installatie Gids