3. Operationeel beheer in leen- en eindgebruikersmodule

3.1. Abstract

In dit onderdeel gaan we iets dieper in op een aantal functies die belangrijk zijn voor het operationeel beheer van de leenadministratie in een bibliotheek.

We onderscheiden hier verschillende onderdelen:

3.2. Afdrukken en versturen van correspondentie

Geleende objecten kunnen doorheen de tijd van status veranderen. Het meest typische voorbeeld hier is het niet tijdig terugbrengen van uitgeleende materialen. Hierdoor kan het object een status krijgen als te laat. Die status kan op zijn beurt acties teweeg brengen zoals bijvoorbeeld het uitsturen van een rappel.

De overgang van de ene leenstatus naar de andere wordt geregeld door een controle-programma dat elke nacht loopt en alle uitgeleende objecten controleert. Brocade beslist dan om de leenstatus van een uitgeleend object te wijzigen op basis van parameters zoals die in het leensysteem zijn vastgelegd. Indien vereist, zal Brocade ook op dat ogenblik het nodige drukwerk klaarzetten.

Deze toepassing geeft aan hoeveel objecten en hoeveel eindgebruikers zich in een specifieke status bevinden. Je kan deze optie dus gebruiken om bijvoorbeeld te weten te komen hoeveel gebruikers een derde rappel ontvangen hebben of voor hoeveel objecten een eerste rappel werd verstuurd.

Daarnaast is deze functie vooral bedoeld voor het afdrukken van allerlei correspondentie (rappels, verwittigingsbrieven, terugvorderingsbrieven, etc.) naar lezers. Dat drukwerk wordt elke nacht klaargezet. Eens de leen operationeel is, is het dus belangrijk dat elke bibliotheek dagelijks controleert of er drukwerk dient verstuurd.

Klik op de knop Overzicht van het drukwerk. Je krijgt dan een overzicht van het klaarstaande drukwerk voor jouw leensysteem. Dit overzicht bevat volgende onderdelen:

Basis
Alle drukwerk wordt gesorteerd per basisinstelling. Immers verschillende bibliotheken (bv. UA-CST, UA-CDE, …) kunnen gebruik maken van eenzelfde leensysteem. De basisinstelling is de bibliotheek die verantwoordelijk is voor de opvolging van de gebruiker. Daarom is ook elke gebruiker aan een basisinstelling verbonden. Dit concept laat dus toe het drukwerk te groeperen per bibliotheek die het drukwerk dient te versturen.
Teken
Afhankelijk van de autorisatie van je gebruikers-id, kan je al of niet het drukwerk tekenen. Het tekenen is vooral bedoeld als expliciet teken om aan te geven dat voor die dag het drukwerk verwerkt werd. Vink deze optie aan en klik op Registreer om het drukwerk te tekenen. Jouw naam wordt dan toegevoegd in de kolom Getekend door. Het tijdstip van ondertekening wordt dan toegevoegd in de kolom Getekend op.
Type en Status
De afdrukbestanden worden verzameld per basisinstelling en verder per adrestype (e-mail, thuisadres, kotadres, werkadres; en rest voor leners waarbij geen adres werd ingevuld) en per type van drukwerk (Eerste rappel, tweede rappel, etc.)
Leners
Het aantal leners dat een bericht van dit type krijgt toegestuurd.
Objecten
Het aantal objecten waarop deze berichten betrekking hebben.
URL

De af te drukken bestanden worden aangeboden als aanklikbare PDF bestanden. Om deze bestanden te kunnen afdrukken heb je Acrobat Reader nodig. Je kan deze toepassing downloaden vanop de website van Adobe. Klik de bestanden aan om ze in Acrobat Reader te openen. Van daaruit kan je ze afdrukken naar je lokale printer.

Afhankelijk van de parametrisering van het leensysteem, kan correspondentie ook worden verstuurd per e-mail. Die bestanden moet je niet afdrukken, aangezien Brocade zelf al deze brieven via e-mail heeft uitgestuurd. Je kan die bestanden wel aanklikken en bekijken ter verificatie.

Bovenaan op het scherm heb je een datum veld dat je kan invullen. Hiermee kan je het drukwerk van vorige dagen terug ophalen. Tik een datum uit het verleden in (DD/MM/JJJJ) om het overzicht van het drukwerk van die datum terug op het scherm te brengen. Je kan ook het aantal dagen als een negatief cijfer intikken: ingave van -5 geeft het overzicht van het drukwerk van 5 dagen geleden.

Notitie

drukbestanden worden voor een periode van 14 dagen bewaard en kunnen dus gewist zijn.

3.3. Overzicht van leentransacties per object

Zoals eerder reeds aangegeven, worden alle leentransacties die in Brocade plaatsgrijpen (innames, uitleningen, verlengingen, reservaties, aanpassen van leenstatus) weggeschreven in een transactiefile. Die transactiefile wordt onder andere gebruikt voor het berekenen van allerlei statistieken en stelt ons in staat om bij een eventuele crash van de server de volledige leenhistoriek van een lezer of een object terug op te bouwen.

Een bijkomende voordeel van een dergelijke transactiefile is dat het de beheerders van de leenadministratie in staat stelt om eventuele problemen te traceren. Immers met deze toepassing kan je de volledige leenhistoriek van een gebruiker of een object op het scherm tonen.

Transacties kunnen bekeken worden vanuit:

 • Lezersnummer (bijv. e:UA:...)
 • Objectnummer (o:lvd:...) of barcode
 • Reservatienummer (bijv. r:UA:...).

Elke lijn in het overzicht dat vervolgens wordt getoond, bevat details over de leentransactie.

transactienummer
Volgnummer van de transactie toegekend door het systeem. Voorbeeld lt:UA:61466559 met UA = leensysteem en 6146559 = volgnummer van de transactie
action

De leenactie die werd geregistreerd.

 • again: verlenging
 • in: inname
 • out: uitlening
 • objstate: aanpassing van de leenstatus (gebeurt automatisch ‘s nachts door het systeem)
 • rsvo: reservatie (koppeling van reservatienummer aan het object)
 • rsvorm: annulatie van een koppeling tussen een reservatienummer en een object
 • rsvn: toekenning van het reservatienummer
 • rsvrm : annuleren van een reservatie
 • float: floaten van een object ten gevolge van een leenactie (zie floating collections) (zoeken ???)
actionh
Tijdstip waarop de leentransactie in Brocade wordt weggeschreven (dag, uur, minuut, seconde). Als de leentransactie gebeurt in het operationele systeem, dan is dit het tijdstip van de leentransactie zelf. Indien de leentransactie opgeladen vanuit het noodsysteem voor de leen, is dit het tijdstip waarop de transactie is Brocade wordt opgeladen.
again
Teller van het aantal verlengingen.
bc
De barcode van het object.
cal
De leenkalender die van toepassing is ten tijde van de leenactie.
cost
het bedrag verbonden aan de leenactie.
data

Extra data die hoort bij de leenactie. De betekenis van de data hangt van de leenactie af.

 • again: leeg
 • in: leeg
 • out: leeg
 • objstate: actie_oude.status_nieuwe.status : Een voorbeeld : out_UA-VB-pre_UA-VB-pre
 • rsvo: rloi (extra informatie bevat slechts 1 deel)
 • rsvorm: rloi (extra informatie bevat slechts 1 deel)
 • rsvn: rloi_flag.uitgeleendja/nee_rffu_rffu_rffu_aantal.dagen.beschikbaar_pick-uplocatie (bekijk dit als het contract van uw reservering. Met rffu = Reserved for future use) Een voorbeeld : ???
 • rsvrm: rloi (extra informatie bevat slechts 1 deel)
 • rsvsort: geeft informatie over de verandering van de sortering wanneer deze effectief wordt veranderd. Hier wordt dan de nieuwe volgorde getoond.
 • float: oorspr.instelling_oorspr.pkgenre_nieuwe.instelling_nieuw.pkgenre_oude.uitleenparameter_nieuwe.uitleenparamer (met deel vijf en zes enkel ingevuld wanneer de uitleenparameter of object effectief veranderd is bij floating)
euser
Nummer van de lezer betrokken in de transactie.
euserc
Gebruikersklasse van de lezer.
eusercp
Gebruikersklasse van de parent van de lezer. Wanneer niet van toepassing binnen het leensysteem, dan wordt de reële gebruikersklasse getoond.
ext
Code van de externe factor waarmee de leenactie werd weggeschreven.
ins
De instelling waartoe de het object dat betrokken is bij de transactie behoort.
ktrans
transactiecode van het bedrag, verbonden aan de leenactie.
lnsys
Leensysteem waarbinnen de transactie plaatshad.
loc
De uitleenlocatie van de transactie (identificatie van de leeszaal/het werkstation waar de transactie plaats had).
ns
Het tijdstip van de leentransactie op het werkstation, bij leentransacties die opgeladen worden via het noodsysteem.
obj
Nummer (o:lvd:) van het object betrokken bij de transactie.
objc`
Objectklasse op het ogenblik van de leentransactie.
objcount
Gewicht van het object op het ogenblik van de leentransactie.
reftrns
Dit nummer verwijst naar het transactienummer van de oorspronkelijke uitlening of van de vorige verlenging.
rsv
Deze kolom bevat de transactienummer van een reservering bij uitlening van het eerder gereserveerd boek. Wordt enkel ingevuld wanneer deze
staff
User-id van het personeelslid dat de transactie registreerde.
status
Niet meer van toepassing.
stskp
Wanneer in deze kolom een 1 staat wil dit zeggen dat deze transactie niet in de statistieken wordt opgenomen. Belangrijk in het kader van conversies (inladen van leensituaties) en dergelijke.
time
Enkel van belang als action = objstate (d.w.z. automatische aanpassing van de leenstatus door het nachtelijke controleprogramma van Brocade). Tijdstip van de vorige leenstatus van het object, bij statusverandering.
timec
Code van de tijdsklasse waarmee de leenactie werd weggeschreven.
title
Deel van de titel van het object.
type
N of leeg = normaal teruggebracht NI = niet normaal teruggebracht (bij uitlenen wat nog niet is ingenomen). Gevolg is dat reftrns wordt ingevuld. NL = wanneer bij een inname van een object (bij ingave van zowel eindgebruiker als barcode) een dataprobleem wordt vastgesteld.
until
Datum van teruggave voor het uitgeleend object.

3.4. Bepalen van de sluitingsdagen

Om de sluitingsdagen te bepalen, moet eerst de correcte leenkalender gekozen worden via de toepassing Leen - Beheersfuncties - Sluitingsdagen [link].

Om een dag als sluitingsdag aan te geven, volstaat het om in de kalender de datum aan te kruisen. Om een sluitingsdag weg te halen volstaat het om het vinkje te verwijderen. Aangezien in een aantal gevallen wordt gewerkt met uitleentermijnen van twee jaar, is het verkieslijk om deze kalender van sluitingsdagen goed op voorhand in te vullen. Een automatisch gecreëerd mailtje, gedefinieerd vanuit de toepassing Gabriel - Automatische mails [link], kan daarbij eventueel helpen.

3.5. Bepalen van de openingsuren

Het vastleggen van de openingsuren van een bibliotheek is belangrijk in het kader van de Bibliotheekwijzer, een toepassing die on-the-fly een webpagina creëert (met vast link) waarin onder andere contactinformatie van uw bibliotheek kan weergegeven worden.

De openingsuren worden beheerd via de toepassing Leen - Beheersfuncties - Openingsuren [link] en hierbij zijn de volgende gegevens belangrijk:

Leenkalender
Kies in eerste instantie de juiste leenkalender: Diegene die verbonden is met uw uitleenlocatie/bibliotheek.
Periode Van Tot
Geef aan voor welke periode de openingsuren die volgen van toepassing zijn.
Dagen van de week
Geef voor elke dag van de week de openingsuren die van toepassing zijn.

3.6. Testen van de staatovergangen van objecten

Deze toepassing laat de beheerders van de leenadministratie toe om de opeenvolging van staatovergangen van uitgeleende objecten op te roepen en om zo eventuele problemen in de metadata ter hoogte van

 • Leensystemen
 • Leenstaten
 • Parameters voor de leenacties

te traceren. Uitleg veld per veld:

Leensysteem
Hier wordt het leensysteem getoond dat verbinden is met uw account
Object
Geef hier de o-loi in van het uitgeleende object waarvan je de (opeenvolging van) staatovergang(en) wil testen.
Gesimuleerde leenstatus
Geef hier de leenstatus in die je wil testen gebruiken. Laat leeg indien je de gehele opeenvolging van staatovergangen van het uitgeleende object wenst te volgen.
Datum gesimuleerde leenstatus
Geef hier de (gesimuleerde) datum waarop het object de bovenstaande leenstatus zogezegd heeft bereikt.
Test datum
Geen hier de datum in waarop u wenst te testen.
Check het tekenen, zoals opgegeven in het leensysteem
Vink aan om het tekenen van het leendrukwerk, zoals opgegeven in het leensysteem, te testen.
Aantal dagen
Geef weer hoeveel dagen je de opeenvolging van staatovergangen wil volgen
Wat Brocade doet wanneer de velden Object, Gesimuleerde leenstatus, Datum gesimuleerde leenstatus en Test datum zijn ingevuld:
gegeven een object dat op een bepaalde dag (datum geforceerde teststatus) status x (geforceerde teststatus bereikt heeft, wat is dan de status van dat object op datum y (Test datum): Brocade keert terug met een scherm waarop de statusovergang berekend wordt volgens de ingevoerde parameters.
Wat Brocade doet wanneer de velden Object, Test datum en Aantal dagen zijn ingevuld :
gegeven een object dat op een bepaalde dag werd uitgeleend: Brocade geeft de opeenvolging van staatovergangen van het uitgeleende object weer, te beginnen op de Test datum en dit voor het aantal dagen ingegeven in het veld Aantal dagen.

3.7. Test de uitleen van een object

Deze toepassing laat de beheerders van de leenadministratie toe om de leenparameters te testen: Gegeven een object, eindgebruiker, tijdsklassen en werkstation zal Brocade controleren of de ontlening van dit object mogelijk is. Indien ontlenen niet mogelijk is, zal aangegeven worden welke fout/parameter hiervoor verantwoordelijk is.

Per testsituatie geeft Brocade weer welke parameters in beschouwing werden genomen:

 • Tijdscode
 • Worden subtotalen bijgehouden per geldigheidsperiode van de lenerskaart? (Nodig voor strippenkaarten)
 • Objectklasse
 • Standaardobjectklasse bij leen
 • Gewicht van een uitlening
 • Eindgebruikersklasse
 • Maximum aantal uitleenbare objecten
 • Maximum aantal uitleningen binnen de geldigheidsduur van de lenerskaart
 • Aantal gebruikt (= totaal - correctie)
 • Maximum aantal uitleningen
 • Maximum aantal simultane uitleningen
 • Aangerekend
 • Kalender
 • Datum teruggave

3.8. Beheer van kassasessies/Andere kassasessies bekijken

Elke kassa werkt met kassasessies die geopend, gesloten en getekend worden. Transacties kunnen enkel worden weggeschreven in sessies die nog openstaan. Op het einde van de dag of bij het wisselen van de ploeg wordt de sessie afgesloten. Nadien - bijvoorbeeld na het uitvoeren van de controle - kan de sessie nog worden getekend door de persoon die daartoe de nodige autorisatie heeft.

Telkens een kassasessie wordt afgesloten, wordt er een nieuwe geopend bij de eerstvolgende ontvangst die geregistreerd wordt.

Via de toepassing Leen - Kasverrichtingen - Beheersfuncties - Kassa sessies [link] kunnen naast het sluiten en tekenen van sessies, tevens overzichten worden getoond van:

 • het totaal van de ontvangsten per transactiecode
 • het totaal van de ontvangsten per munteenheid
 • alle details van de transacties.

Vul de gegevens als volgt in:

Kassa
Vul de identificatie van de kassa in. Normalerwijze is hier reeds een identificatie ingevuld, nl. de kassa waaraan jouw PC gekoppeld is. Je kan ook sessies van andere kassa’s bekijken als je daartoe over de nodige autorisatie beschikt. Gebruik in dat geval de zoekhistoriek.
Vanaf datum
Vul de datum (DD/MM/JJJJ) in vanaf wanneer je de kassasessies wenst te bekijken.

Klik vervolgens op Registreer Brocade toont dan (op één of meerdere schermen) een overzicht van de kassasessies uit het verleden (je kan de volgende sessies bekijken door op de knop Volgende te klikken). Klik op het sessienummer om de details van de sessie te bekijken.

3.9. Kasverslag maken

Deze toepassing laat u toe om op interactieve wijze een kasverslag te maken over de ontvangsten/uitgaven binnen een bepaalde periode. Ga hiervoor als volgt te werk:

Hoe het resultaat tonen?

Je hebt de keuze tussen

 • HTML: het resultaat wordt getoond als een tabel in HTML-formaat
 • CSV: het resultaat is een csv-bestand dat je kan downloaden naar je PC en kan verwerken met Excel. Let wel: als je van een kasverslag de details vraagt, zal het output-formaat steeds csv zijn.
Begindatum
Geef de begindatum op in de vorm DD/MM/YYYY. Alle kasverrichtingen vanaf de opgegeven begindatum komen in het verslag terecht.
Einddatum
Geef de einddatum op in de vorm DD/MM/YYYY. Alle kasverrichtingen tot de opgegeven einddatum komen in het verslag terecht.
Details?
Vink deze optie aan indien je alle kastransacties in detail wenst te bekijken/te downloaden. In dat geval zal het output-formaat steeds csv zijn. Vink je deze optie niet aan, dan bevat het kasverslag enkel de totalen per transactiecode.
Specificeer de kassa’s

Specificeer de kassa’s waarvan je de transacties wenst te bekijken. Je kan werken met wildcards

 • *: alle kassa’s
 • UA*: alle kassa’s met identifier beginnend met UA
 • UA-CST-ALG: enkel de kassa met identifier = UA-CST-ALG
Specificeer de kassatransacties

Je kan het kasverslag beperken tot transacties van een bepaald type. Standaard wordt * ingevuld. Dit betekent: het kasverslag bevat alle types. Geef je een bepaalde code op (bijvoorbeeld UA-R1) dan zal het kasverslag enkel transacties van dat type bevatten (in ons voorbeeld: enkel kosten versturen eerste rappel).

Je kan hier ook werken met rechtse truncering (bv. UA-RA* wat dan staat voor UA-RA1, UA-R2, UA-RA3 of kosten voor het versturen van eerste, tweede en derde rappel)

Valuta
EUR

3.10. Selectieformulieren in de leen en eindgebruikersmodule

Hieronder wordt kort achtergrond gegeven bij de verschillende selectieformulieren in de leen- en eindgebruikersmodule van Brocade.

3.10.1. Selecteer objecten op transactietype - aantallen

Maak via de toepassing Leen - Selecties - Selecteer objecten op transactietype - aantallen [link] een selectie van objecten op basis van het aantal transacties dat deze objecten hebben ondergaan over een bepaalde tijdsperiode. Dit is dus GEEN momentopname. Kom via deze toepassing dus te weten welke boeken meest worden ontleend of gereserveerd, welke boeken over een hele periode niet uitgeleend zijn geweest, enzovoort. Een woordje uitleg bij de belangrijkste velden.

Periode
Geef hier een tijdsinterval in de vorm dd.mm.yyyy tot en met dd.mm.yyyy
Transactietypes

Dit zijn uitleningen, innames, reserveringen of verlengingen. Geef aan hoe vaak/weinig een object een transactie heeft ondergaan via =, < of > in combinatie met een aantal. Een aantal voorbeelden:

 • Uitleningen = O geeft een lijst van objecten die niet zijn ontleend binnen een bepaalde periode.
 • Reserveringen > 2 geeft een lijst van objecten die meer dan 2 keer zijn gereserveerd binnen een bepaalde periode.

Verder kan een bijkomende filtering gebeuren op basis van diverse kenmerken van de objecten zelf zoals daar zijn: Lidmaatschap, drager, Instelling die het object bezit, patronen op het genre plaatskenmerk, objectklasse en werkstation.

Om uw selectie te vervolledigen: Kies de gewenste bron. Dit kan de databank zijn of een (eerder samengestelde) lijst van objecten. Geef ook aan waar de resultatenlijst terecht dient te komen in je persoonlijke lijstbeheer en kies een weloverwogen naam voor de resultatenlijst.

3.10.2. Selecteer eindgebruikers op transactietype - aantallen

Maak via de toepassing Leen - Selecties - Selecteer eindgebruikers op transactietype - aantallen [link] een selectie van eindgebruikers op basis van hun leengedrag of andere acties over een bepaalde tijdsperiode. Dit is dus GEEN momentopname. Kom via deze toepassing bijvoorbeeld te weten wie de meest actieve eindgebruikers zijn van uw bibliotheek.

Periode
Geef hier een tijdsinterval in de vorm dd.mm.yyyy tot en met dd.mm.yyyy
Transactietypes

Dit zijn uitleningen, innames, reserveringen. Geef aan hoe vaak/weinig een eindgebruiker een bepaalde transactie heeft gedaan via =, < of > in combinatie met een aantal. Een aantal voorbeelden:

 • Uitleningen > 3 geeft een lijst van eindgebruikers die over een bepaalde periode meer dan 3 boeken heeft uitgeleend.
 • Reserveringen = 0 geeft een lijst van eindgebruikers die over een bepaalde periode geen reserveringen hebben gedaan.

Verder kan een bijkomende filtering gebeuren op basis van het werkstation.

Om uw selectie te vervolledigen: Kies de gewenste bron. Dit kan de databank zijn of een (eerder samengestelde) lijst van eindgebruikers. Geef ook aan waar de resultatenlijst terecht dient te komen in je persoonlijke lijstbeheer en kies er een weloverwogen naam voor.

3.10.3. Selecteer uitgeleende objecten op basis van eindgebruikers

Maak via de toepassing Leen - Selecties - Selecteer uitgeleende objecten op basis van eindgebruikers [link] een selectie van uitgeleende objecten op basis van (een) eindgebruiker(s).

Om uw selectie te vervolledigen: Kies de gewenste bron. Dit zijn een 1 of meerdere eindgebruikers. Je kan dit doen via het look-up element of een (eerder samengestelde) lijst van eindgebruikers. Geef ook aan waar de resultatenlijst terecht dient te komen in je persoonlijke lijstbeheer en kies er een weloverwogen naam voor.

3.10.4. Eindgebruikers - Selectie op basis van uitstaande schuld

Maak via de toepassing Eindgebruikers - Selecties - Selectie op basis van uitstaande schuld [link] een selectie van eindgebruikers die op dat gegeven moment een welbepaalde uitstaande schuld hebben.

 1. Geef hierbij aan op welke transactiecodes je je wil baseren (trunceren is mogelijk)
 • UA-BOE: selecteert alle eindgebruikers met openstaande schuld a.g.v. transactie UA-BOE
 • UA-*: selecteert alle eindgebruikers met openstaande schuld a.g.v. transacties die beginnen met UA-
 • *: selecteert alle eindgebruikers met openstaande schuld ongeacht de transactie die dit veroorzaakt
 1. Kies, indien gewenst, vervolgens een datuminterval waarbinnen die transacties plaatsgevonden moeten hebben. Laat leeg wanneer moment van transactie niet belangrijk is.
 2. Om uw selectie te vervolledigen: Kies de gewenste bron. Dit zijn een 1 of meerdere eindgebruikers. Je kan dit doen via het look-up element of een (eerder samengestelde) lijst van eindgebruikers. Geef ook aan waar de resultatenlijst terecht dient te komen in je persoonlijke lijstbeheer en kies hiervoor een weloverwogen naam.
 3. Dit selectieproces geeft u een lijst terug van eindgebruikers die beantwoorden aan uw selectie. Verder wordt per eindgebruiker een overzicht gegeven van respectievelijke transacties die hen de schuld bezorgen.

3.10.5. Eindgebruikers - Selectie op basis van ongeldige e-mail adressen

Maak via het gebruikersproces Eindgebruikers - Selecties - Selectie op basis van ongeldige e-mail adressen [link] een selectie op eindgebruikers met een ongeldig email adres.

Documentatie kan gevonden worden ter hoogte van het gebruikersproces zelf.

3.10.6. Eindgebruikers - Selectie op kenmerken eindgebruikers

Maak via de toepassing Eindgebruikers - Selecties - Selectie op kenmerken eindgebruikers [link] een selectie van eindgebruikers op basis van 1 of meerdere kenmerken van die eindgebruikers.

U kan hierbij kiezen uit:

 • Gebruikersklasse
 • Basisinstelling
 • Statistische code
 • Updatingsmechanisme
 • Geboortejaar (DD/MM/JJJJ-DD/MM/JJJJ)
 • Hernieuwingsdatum (DD/MM/JJJJ-DD/MM/JJJJ)
 • Postcode
 • Land
 • Nationaliteit
 • Laatste wijziging (DD/MM/JJJJ-DD/MM/JJJJ)
 • Aangemaakt (DD/MM/JJJJ-DD/MM/JJJJ)

Om uw selectie te vervolledigen: Kies de gewenste bron. Dit zijn een 1 of meerdere eindgebruikers. Je kan dit doen via het look-up element of een (eerder samengestelde) lijst van eindgebruikers. Geef ook aan waar de resultatenlijst terecht dient te komen in je persoonlijke lijstbeheer en kies er een weloverwogen naam voor.

3.10.7. Eindgebruikers - Selectie op eindgebruikers status

Maak via het gebruikersproces Eindgebruikers - Selecties - Selectie op eindgebruikers status [link] een selectie op eindgebruikers die zich in een bepaalde status bevinden.

Documentatie kan gevonden worden ter hoogte van het gebruikersproces zelf.

3.10.8. Eindgebruikers - Selectie op basis van uitstaande schuld in detail

Maak via het gebruikersproces Eindgebruikers - Selecties - Selectie op eindgebruikers status [link] en selectie van eindgebruikers die op dat gegeven moment een welbepaalde uitstaande schuld hebben.

Documentatie kan gevonden worden ter hoogte van het gebruikersproces zelf.

3.10.9. Uitlijsten historieken evenementen/aanwezigheden

Maak via het gebruikersproces Eindgebruikers - Selecties - Uitlijsten historieken evenementen/aanwezigheden [link] een lijst van alle evenementen die binnen een bepaald tijdsbestek hebben plaatsgevonden in uw bibliotheek/leeszaal. Meer documentatie kan gevonden worden ter hoogte van het gebruikersproces zelf.

3.11. Groepsbewerkingen in de leen- en eindgebruikers module

Hieronder wordt kort achtergrond gegeven bij de enige groepsbewerking in de leen- en eindgebruikersmodule van Brocade.

3.11.1. Innemen/Verlengen van een lijst objecten

Brocade laat via de toepassing Leen - Groepsbewerkingen - Innemen/Verlengen van een lijst objecten [link] toe om, vertrekkend van een bestand met barcodes, deze barcodes op te laden om vervolgens deze objecten

 • te verlengen.
 • in te nemen.
 • in te nemen en terug uit te lenen.

kies hiervoor een van de hierboven vermelde opties, laad het bestand met barcodes op, en klik Registreer.

Het formaat waarin de barcodes genoteerd staan, moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Contacteer de helpdesk voor meer info via r4_helpdesk.

3.11.2. Verwerk vervallen reservaties

Het gebruikersproces mt:up:obafinexpireres gaat alleen vervallen reservaties overlopen. Hierbij schrapt het proces de reservatie en rekent deze een kost aan voor die reservatie bij de eindgebruiker. Meer documentatie kan gevonden worden ter hoogte van het gebruikersproces zelf.

3.11.3. Aanvullen / Schrappen van een code

Via de groepsbewerking Eindgebruikers - Groepsbewerkingen - Aanvullen / Schrappen van een code [link] kunnen statistische codes toegewezen/verwijderd worden ten aanzien van eindgebruikers, aangeboden via een brocade-lijst. Meer documentatie kan gevonden worden ter hoogte van het gebruikersproces zelf.

3.11.4. Aanpassen gebruikersklassen

Via de groepsbewerking Eindgebruikers - Groepsbewerkingen - Aanpassen gebruikersklassen [link] kan de gebruikersklasse van groep eindgebruikers, aangeboden via een brocade-lijst, aangepast worden.

3.11.5. Verhuis bij eindgebruikers gsm nummers van een adresveld naar het veld ‘gsm nummer’

Het gebruikersproces Eindgebruikers - Groepsbewerkingen - Verhuis bij eindgebruikers gsm nummers van een adresveld naar het veld 'gsm nummer' [link] doorloopt alle eindgebruikers binnen een gegeven eindgebruikerssysteem, tracht een gsm nummer te vinden in de adres informatie en verhuist deze naar het veld GSM nummer. Meer documentatie kan gevonden worden ter hoogte van het gebruikersproces zelf.

3.11.6. Herbereken de totalen bij eindgebruikers en rapporteer verschillen

Het gebruikersproces Eindgebruikers - Groepsbewerkingen - Herbereken de totalen bij eindgebruikers en rapporteer verschillen [link] alle eindgebruikers, die geassocieerd zijn met het gegeven leensysteem, en berekent de leentotalen, vergelijk deze met de opgeslagen gegevens, rapporteert verschillen en corrigeert desgewenst. Meer documentatie kan gevonden worden ter hoogte van het gebruikersproces zelf.