17. Selectieprofielen voor eindgebruikers

17.1. Abstract

De selectieprofielen voor eindgebruikers hebben als doel een algemene manier te voorzien om een selectie te doen op eindgebruikers. Een specifiek profiel stelt een subset aan eigenschappen voor, die de eindgebruiker moet hebben. Profielen kunnen makkelijk gecombineerd worden aan de hand van booleaanse expressies om zo tot een groot profiel te komen dat eigenschappen uit verschillende takken met elkaar combineert.

Een profiel kan of als entiteit gebruikt worden, bv. female of als functie bv. sex[$arg1], waarbij $arg1 pas een betekenis krijgt bij het uitvoeren van de selectie.

Het resulaat is steeds een lijst, die dan verder kan gebruikt worden in andere verwerkingen.

Voorbeelden

In de volgende voorbeelden wordt er gebruik gemaakt van de profielen female, male, debt[$arg1,$arg2],`class[$arg1]`.

female is een profiel met als kenmerk geslacht is vrouwelijk
male is een profiel met als kenmerk geslacht is mannelijk
debt is een profiel dat een interval voor schulden voorstelt $arg1 is de ondergrens en $arg2 is de bovengrens
class is een profiel dat de gebruikersklasse specificeert, $arg1 stelt voor welke gebruikersklasse dit moet zijn
Booleaanse uitdrukking Betekenis
female Alle vrouwen
female||male Alle vrouwen of mannen
female&&debt[15,35] Alle vrouwen die een opentstaande schuld hebben tussen 15 en 35 euro.
female&&debt[15,35]&&class[uag] Alle vrouwen die een opentstaande schuld hebben tussen 15 en 35 euro en als gebruikersklasse uag hebben
(female&&class[uag])&&!debt[0,5] Alle vrouwen van de gebruikersklasse uag, die geen openstaande schuld tussen 0 en 5 euro hebben.

17.2. Meta-informatie rond selectieprofielen

Op dit moment bestaan er 4 types van selectieprofielen:

 • Beheer van de selectieprofielen voor eindgebruikers - Selectieprofiel voor persoonlijke gegevens van eindgebruikers [link]
 • Beheer van de selectieprofielen voor eindgebruikers - Selectieprofiel voor institutionele gegevens van eindgebruikers [link]
 • Beheer van de selectieprofielen voor eindgebruikers - Selectieprofiel voor leengegevens van eindgebruikers [link]
 • Beheer van de selectieprofielen voor eindgebruikers - Selectieprofiel voor financiële gegevens van eindgebruikers [link]

Elk profiel heeft zijn eigen groep van kenmerken waarvoor deze verantwoordelijk is. Opdat je deze verschillende types door elkaar kan gebruiken, krijgen zij elk een identifier die uniek is over alle soorten profielen heen.

Indien je vaak een bepaalde combinatie hergebruikt, bv. female&&class[uag], kan je hiervan een gecombineerd profiel maken: Beheer van de selectieprofielen voor eindgebruikers - Gecombineerde selectieprofielen [link]. Ook dit gecombineerde profiel krijgt een identifier die uniek is over alle profielen en gecombineerde profielen heen.

Nu volgt er een omschrijving van de individuele profielen:

17.2.1. Selectieprofiel voor persoonlijke gegevens van eindgebruikers

In deze sectie kunnen de statische kenmerken van een eindgebruiker aangegeven worden. Hiermee wordt de leeftijd, locatie en contactgegevens aangeduid.

Identifier

Unieke identifier te gebruiken tijdens selecties

Identifier [idall: herhaalbaar, tekst]
Geef hier een unieke identifier in, die je wenst te gebruiken tijdens de selecties.
Deze mag enkel uit kleine letters en cijfers bestaan en moet uniek zijn over alle selectieprofielen voor eindgebruikers heen.
Indien je dit leeg laat, wordt de identifier van de mtloi gebruikt.
Persoonlijke gegevens

In deze sectie kunnen de persoonlijke kenmerken van een eindgebruiker aangegeven worden. Hiermee wordt de leeftijd, locatie en contactgegevens aangeduid.

Geboortedatum [birthdate: meerdere velden]

Deze groep stelt een datum-interval voor waarbinnen de geboortedatum van een eindgebruiker moet liggen. Inclusief de grenzen. Indien de geboortedatum van de eindgebruiker hierin valt, wordt deze mee geselecteerd.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselstatic.birthsearch]
 • Geboortedatum ingevuld [metaEuselstatic.birthexi]
 • Begindatum [metaEuselstatic.birthfrom]
 • Einddatum [metaEuselstatic.birthtill]
 • leeftijd [metaEuselstatic.birthexp]
Adres [adress: meerdere velden]

Gegevens rond het adres

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselstatic.adresssearch]
 • Adres ingevuld? [metaEuselstatic.adressexi]
 • Postcode(s) [metaEuselstatic.zip]
 • Gemeente [metaEuselstatic.ziptxt]
 • Land [metaEuselstatic.country]
 • Adrestype [metaEuselstatic.adrtype]
Geslacht [sexex: meerdere velden]

Gegevens rond het geslacht

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselstatic.sexsearch]
 • Geslacht ingevuld? [metaEuselstatic.sexi]
 • Geslacht [metaEuselstatic.sex]
Contactgegevens [contact: meerdere velden]

Gegevens rond het contact opnemen met de eindgebruiker

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselstatic.contactsearch]
 • GSM nummer ingevuld [metaEuselstatic.gsm]
 • E-mail adres ingevuld [metaEuselstatic.email]
 • Patroon E-mailadres [metaEuselstatic.emailpat]
 • E-mail adres gevalideerd [metaEuselstatic.emailval]

17.2.2. Selectieprofiel voor institutionele gegevens van eindgebruikers

In deze sectie kunnen de institutionele kenmerken van een eindgebruiker aangegeven worden. Hiermee wordt de registratiedata, statistische codes, e.d. bedoeld.

Identifier
Geef hier een unieke identifier in, die je wenst te gebruiken tijdens de selecties.
Deze mag enkel uit kleine letters en cijfers bestaan en moet uniek zijn over alle selectieprofielen voor eindgebruikers heen.
Indien je dit leeg laat, wordt de identifier van de mtloi gebruikt.
Identifier [idall: herhaalbaar, tekst]
Geef hier een unieke identifier in, die je wenst te gebruiken tijdens de selecties.
Deze mag enkel uit kleine letters en cijfers bestaan en moet uniek zijn over alle selectieprofielen voor eindgebruikers heen.
Indien je dit leeg laat, wordt de identifier van de mtloi gebruikt.
Institutionele gegevens

In deze sectie worden de gegevens aangeduid die verband houden met de instelling en identificatie van de eindgebruiker die geselecteerd moet worden.

Hernieuwingsdatum [rnewdate: meerdere velden]

Duid hier aan wanneer de hernieuwingsdatum van de eindgebruiker moet zijn.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.rnewdatesearch]
 • Hernieuwingsdatum ingevuld? [metaEuseltech.rnewdateexi]
 • Begindatum [metaEuseltech.rnewfrom]
 • Einddatum [metaEuseltech.rnewtill]
 • Formule [metaEuseltech.rnewexp]
Gebruikersklasse(n) [eusclass: meerdere velden]

Geef hier aan tot welke eindgebruikersklasse de eindgebruiker moet behoren.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.eusclasssearch]
 • Klasse(n) [metaEuseltech.class]
Basisinstelling(en) [baselibs: meerdere velden]

Geef hier één of meerdere basisinstellingen aan. Een lener zal geselecteerd worden indien deze tot een basinstelling behoort die hier vernoemd staat.

In dit veld kan u eveneens gebruik maken van argumenten.

Voorbeeld:
* $arg1

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.baselibssearch]
 • Instelling(en) [metaEuseltech.libs]
Statistiche code(s) [statcode: meerdere velden]

Geef hier aan welke statistische codes de eindgebruiker moet hebben.

In dit veld kan u eveneens gebruik maken van argumenten.

Voorbeeld:
* $arg1

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.statcodessearch]
 • Statistiche code(s) [metaEuseltech.codes]
Streepjescode(s) [barcodes: meerdere velden]

Geef hier aan welke streepjescode(s) de eindgebruikers moeten hebben.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.barcodessearch]
 • Type(s) streepjescode [metaEuseltech.bcodes]
 • Patroon in streepjescode [metaEuseltech.bcpatron]
Datum van aanmaak [createdate: meerdere velden]

Deze groep stelt het datum-interval voor waarbinnen de creatiedatum van een eindgebruiker moet liggen. Inclusief de grenzen. Indien de creatiedatum van de eindgebruiker hierin valt, wordt deze mee geselecteerd.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.createdatesearch]
 • Begindatum [metaEuseltech.createfrom]
 • Einddatum [metaEuseltech.createtill]
 • Formule [metaEuseltech.createexp]
 • Persoon [metaEuseltech.createwho]
Datum van laatste wijziging [modifydate: meerdere velden]

Duid hier aan wanneer de laatste wijzigingsdatum van het eindgebruikersrecord moest zijn geweest.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.modifydatesearch]
 • Begindatum [metaEuseltech.modifyfrom]
 • Einddatum [metaEuseltech.modifytill]
 • Formule [metaEuseltech.modifyexp]
 • Persoon [metaEuseltech.modifywho]
Updatingsmechanisme [update: meerdere velden]

Geef aan welk updatingsmechanisme de eindgebruiker moet hebben.

In dit veld kan u eveneens gebruik maken van argumenten.

Voorbeeld:
* $arg1

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.updatesearch]
 • Updatingsmechanisme [metaEuseltech.umech]
Lenersstatus(sen) [lnstatus: meerdere velden]

Geef hier aan welke lenerstatussen de eindgebruiker moet hebben.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuseltech.lnstatussearch]
 • Lenersstatus(sen) [metaEuseltech.lnstat]
 • Begindatum voor startdatum [metaEuseltech.lnstatstartfrom]
 • Einddatum voor startdatum [metaEuseltech.lnstatstarttill]
 • Begindatum voor vervaldatum [metaEuseltech.lnstatendfrom]
 • Einddatum voor vervaldatum [metaEuseltech.lnstatendtill]
 • Persoon [metaEuseltech.lnstatwho]

17.2.3. Selectieprofiel voor leen gegevens van eindgebruikers

In deze sectie kunnen de leengegevens van een eindgebruiker aangegeven worden. Hiermee wordt gedoeld op het werkstation waarop de leenacties hebben plaatsgevonden net als de leenacties binnen een bepaalde periode.

Identifier

Unieke identifier te gebruiken tijdens selecties

Identifier [idall: herhaalbaar, tekst]
Geef hier een unieke identifier in, die je wenst te gebruiken tijdens de selecties.
Deze mag enkel uit kleine letters en cijfers bestaan en moet uniek zijn over alle selectieprofielen voor eindgebruikers heen.
Indien je dit leeg laat, wordt de identifier van de mtloi gebruikt.
Leen gegevens

In deze sectie kunnen de gegevens omtrent de leen van een eindgebruiker aangegeven worden.

Werkstation(s) [wks: meerdere velden]

Deze groep stelt de werkstations voor waarop de leentransacties hebben plaatgevonden.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselleen.wkssearch]
 • Station(s) [metaEuselleen.works]
Transactiedatum [transdate: meerdere velden]

Deze groep stelt een datum-interval voor waarbinnen de transactiedatum moet liggen. Inclusief de grenzen. Indien de transactiedatum hierin valt, wordt deze mee geselecteerd. Deze groep is verplicht in te vullen!

Velden:

 • Begindatum (verplicht) [metaEuselleen.transdatefrom]
 • Einddatum (verplicht) [metaEuselleen.transdatetill]
Transactie [trans: meerdere velden]

Deze groep stelt de gegevens omtrent de aantallen en types van de leentransacties voor.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselleen.transsearch]
 • Formule [metaEuselleen.transexp]
Object [object: meerdere velden]

Geef aan tot welke objecten de leenacties betrekking hebben

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselleen.objectsearch]
 • Lijst van objecten [metaEuselleen.objectlst]

17.2.4. Selectieprofiel voor financiële gegevens van eindgebruikers

In deze sectie kunnen de financiële gegevens van een eindgebruiker aangegeven worden. Hiermee wordt gedoeld op de schulden die een eindgebruiker binnen een bepaalde periode had.

Identifier

Unieke identifier te gebruiken tijdens selecties

Identifier [idall: herhaalbaar, tekst]
Geef hier een unieke identifier in, die je wenst te gebruiken tijdens de selecties.
Deze mag enkel uit kleine letters en cijfers bestaan en moet uniek zijn over alle selectieprofielen voor eindgebruikers heen.
Indien je dit leeg laat, wordt de identifier van de mtloi gebruikt.
Financiële gegevens

In deze sectie kunnen de financiële gegevens van een eindgebruiker aangegeven worden.

Schulden [debt: meerdere velden]

Hier worden de schulden die een eindgebruiker binnen een bepaalde periode had bepaald.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselfin.ktranssearch]

 • Transactiecodes

  (verplicht) [metaEuselfin.ktrans]

 • Kastransactiegroepen [metaEuselfin.ktransgrp]

 • Begindatum

  (verplicht) [metaEuselfin.ktransfrom]

 • Einddatum

  (verplicht) [metaEuselfin.ktranstill]

 • Bedrag per transactiecode [metaEuselfin.ktransamount]

 • Totaal bedrag [metaEuselfin.ktranstotal]

Deposito [deposit: meerdere velden]

Hier wordt het deposito die een eindgebruiker heeft bepaald.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselfin.depositsearch]
 • Bedrag [metaEuselfin.depositamount]
Mandaten [mandate: meerdere velden]

Hier worden de gegevens omtrent de mandaten van een eindgebruiker bepaald.

Velden:

 • Wordt opgenomen in de zoekactie [metaEuselfin.mandatesearch]
 • Mandaat aanwezig? [metaEuselfin.mandateexi]
 • Mandaat actief? [metaEuselfin.mandateact]

17.2.5. Gecombineerde selectieprofielen

Samengesteld selectieprofiel

Booleaanse expressie [boolean: tekst]

Geef hier een booleaanse expressie, bestaande uit één of meerdere selectieprofielen van het type

* euleen
* eutech
* eustat
* eufin

Je kan deze combineren met de volgende operatoren:

* '&' EN
* '|' OF
* '!' NIET
* '()'

Voorbeelden:

*(geenleen)&(geenschulden)
*(kind|senior)&!geenschulden
* kind&geenleen&5euroschulden&instellinga

17.3. Gebruikersproces voor selectieprofielen

Om deze profielen te combineren en toe te passen op een lijst van eindgebruikers of database, maak je gebruik van het gebruikerproces Eindgebruikers - Selecties - Selecteer eindgebruikers op basis van selectieprofielen [link]

Selectie van eindgebruikers (Interne code: mt:up:euselect)

Dit proces zal aan de hand van de gegeven selectieprofielen en de opgegeven expressie een selectielijst van eindgebruikers terug geven.

Parameters

Eindgebruikerssysteem (Interne code: mt:pup:eusys)

Het Eindgebruikerssysteem staat voor de collectie lenersrecords die in aanmerking komen.

Indien u in de lijst met mogelijkheden niet het gewenste eindgebruikerssysteem terugvindt, dan betekent dit dat u geen toegang heeft.

Eventueel kan de systeembeheerder u toegang verschaffen.

Bronlijst (Interne code: mt:pup:lstsource)

Deze lijst bevat de eindgebruikers die worden beschouwd voor de selectie.

Deze lijst moet op voorhand worden gecreëerd. Indien u hier een lijst opgeeft, zal er geen rekening gehouden worden met het geslecteeerde eindgebruikerssysteem.

Selectieprofiel voor eindgebruikers (Interne code: mt:pup:eusel)

Vul de booleaanse expressie van selectieprofielen voor eindgebruikers in die u wil gebruiken. Een booleaanse expressie maakt gebruik van de operatoren:

* '&' EN
* '|' OF
* '!' NIET
* '()'

voorbeelden:
* youth&nodebt
* (youth&debt)|(child&debt)
* debt&!adult
* (youth|child)&!(belgian|debt)

Resultaat

Lijst (Interne code: mt:presult:list)

Het resultaat is een lijst.

Technisch betekent dit:

 • CAresult(“ulst”) bevat de ulst-loi van de lijst
 • Optioneel: CAresult(“title”) bevat een lgcode (default: metaPresult.cglist)

17.4. Selectieprofielen als functies

Het is mogelijk om in de selectieprofielen gebruik te maken van argumenten, die pas ingevuld worden bij het gebruiken van het profiel. Het profiel wordt dan een functie waaraan de invulling van die argumenten wordt mee gegeven.

Belangrijk is dat in de scope note van het profiel dan duidelijk wordt aangeduidt wat $arg1,$arg2,… is.

Bijvoorbeeld:

Een profiel voor persoonlijke gegevens van eindgebruikers age. Ter hoogte van de groep geboortedatum vul je bij leeftijd in

age>$arg1&age<$arg2

Het profiel kan nu gebruikt worden als:

 • age[0,19]
 • age[18,22]
 • age[21,61]

Je hebt maar 1 profiel moeten creëeren die op verschillende manieren gebruikt kan worden.

Pas op

argumenten zijn steeds van de vorm $arg1,$arg2,$arg3,… waarbij het nummer wijst op de plaats tussen [] wanneer de functies wordt uitgevoerd.

Het is niet mogelijk om in elk veld met argumenten te werken. In de scope note is aangeduid of er daar met argumtenten kan worden gewerkt.