23. SDI in Brocade

Auteur:
Aanmaak:15 feb 2005 16:04
Aangepast door:
Aangepast op:aug 2016
Oud BVV nr:2101

23.1. Abstract

Dit document beschrijft de SDI-software, onderdeel van Brocade release 2.05. Met behulp van deze module worden Brocade lezers automatisch geattendeerd op nieuw toegevoegde records in de databank.

23.2. Doelstelling

SDI of Selective Dissimination of Information levert een aantal werkinstrumenten waarmee de bibliotheek aan de slag kan om haar lezers te attenderen op nieuw toegevoegde records in de databank. Deze werkinstrumenten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

23.2.1. Desktop services

SDI is een service die kan worden toegevoegd aan de Brocade desktop. Met behulp van deze service kan de gebruiker:

 • een overzicht opvragen van sdiinteresseprofielen die de bibliotheek vooraf heeft klaargemaakt.
 • zich abonneren op deze vooraf gedefinieerde profielen. Records die aan een interesseprofiel voldoen, worden via e-mail doorgestuurd naar de lezer.
 • een specifiek profiel op maat aanvragen. Deze aanvraag gaat vervolgens naar de helpdesk. De bibliotheek maakt het specifieke profiel aan en activeert het vervolgens voor de lezer.
 • een aantal parameters instellen zoals e-mail adres, formaat waarin de gegevens worden toegestuurd, tijdelijk opschorten van de e-mail verzending, … .

23.2.2. Brocade toepassingen

Hieronder vallen een aantal toepassingen die de bibliotheek in staat stellen om de gehele SDI-service te structureren en af te stemmen op de noden van haar publiek. Aangezien er diverse bibliotheken gebruik kunnen maken van eenzelfde Brocade server, kunnen er diverse SDI-systemen naast elkaar worden opgezet. Elk sdisysteem maakt gebruik van een eigen structuur, zogenaamde profielcategorieën via dewelke de profielen aan de gebruikers worden aangeboden. Elk profiel hoort dus thuis in een bepaald SDI-systeem en daarbinnen binnen een bepaalde categorie. Elk profiel wordt gevoed door een zogenaamde profielfeeder. De feeder op zijn beurt maakt dan weer gebruik van queries, waarin de zoekvraag uiteindelijk wordt vastgelegd.

Elk van deze elementen wordt hierna verder in detail behandeld.

Ter verduidelijking overlopen we de logica en de verschillende stappen van het SDI-proces.

 • Er is een proces dat ‘s nachts loopt (standard.sdi en dat alle records die in principe in aanmerking komen om via SDI te worden gemeld, in een lijst verzamelt. Deze lijst bevat dus c-loi’s van records uit de databank. Welke c-lois precies in de algemene SDI-lijst terechtkomen is afhankelijk van meta-informatie die wordt vastgelegd ter hoogte van Systeembeheer - Bibliografieën - Bibliografie types. Meer bepaald in het bibliografie SDI wordt verwezen naar een Selectiemethode, nl. d %Select^bsdsel($H,30,7). Deze routine zorgt er bv. voor dat de lijst wordt opgebouwd op basis van datum waarop een object (o-loi) in de databank werd toegevoegd. De parameter 30 betekent: c-loi’s met objecten die een ingavedatum van 30 dagen geleden of vroeger hebben, mogen niet in de algemene SDI-lijst worden opgenomen. De parameter 7 betekent: de c-loi’s van objecten mogen pas in de algemene SDI-lijst worden opgenomen als de objecten minstens 7 dagen oud zijn. Wil je een andere selectiemethode toepassen dan moet je hiervoor een nieuwe routine schrijven en in de meta-informatie naar deze nieuwe routine verwijzen. Deze algemene SDI-lijst kan je elke dag opvragen via Lijstbeheer - Globaal overzicht lijsten - usystem - SDI.
 • Per SDI-systeem kan de algemene SDI-lijst nog worden beperkt door zogenaamde lijstfilters. Deze filters transformeren (lees: beperken) de algemene SDI-lijst naar een specifieke SDI-lijst. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je binnen je eigen SDI-systeem het toesturen van records wil beperken op basis van regelwerk (bv. enkel records behorend tot lvd) of op basis van een query (bv. beperking op instelling waartoe een record behoort, beperking op taal, drager, …). Resultaat van deze operatie is dat elke nacht voor elk SDI-systeem er een lijst is van c-loi’s waaruit de SDI-software kan putten.
 • Het SDI-proces overloopt vervolgens alle profielen, haalt de daaraan gekoppelde sdiprofielfeeders op en controleert elk van de records uit de SDI-lijst tegenover de selectiecriteria van deze profielfeeders. Voldoet het record uit de lijst aan de criteria, dan wordt het record toegevoegd aan het profiel.
 • De SDI-software verzamelt per profiel alle te verzenden records.
 • De SDI-software haalt per profiel alle gelinkte lezers (e-loi’s) op.
 • De verzamelde records worden via e-mail verzonden naar alle lezers.

23.3. SDI-systeem

SDI gaat over het toesturen van informatie op maat van de behoefte van individuele gebruikers. Individuele gebruikers zijn - in termen van Brocade - eindgebruikers (e-loi’s) die behoren tot een eindgebruikerssysteem. Om SDI te kunnen ontplooien binnen je bibliotheek moet je daarom ook ter hoogte van een eindgebruikerssysteem de link leggen naar een SDI-systeem. Definieer eerst het SDI-systeem en leg dan vanuit het eindgebruikerssysteem de link naar het SDI-systeem.

Het definiëren van een SDI-systeem doe je via SDI - Beheersfuncties - SDI-systemen [link]. Het formulier met de meta-informatie van een SDI-systeem bevat de volgende elementen:

Identificatie
Kies een korte identifier voor je SDI systeem, bv. UA, HHA, … Vermijd het gebruik van spaties en speciale karakters.
Omschrijving
Omschrijf in korte bewoordingen het SDI-systeem.

Voorbeeld:

SDI-systeem voor de UA
Scope note
Voeg indien nodig een scope note toe die het gebruik van dit SDI-systeem verder toelicht.
E-mail adres
Geef hier het e-mail adres dat gebruikt moet worden als afzendadres (From) en antwoordadres (Reply-to) voor de SDI e-mails die Brocade zal toesturen naar de lezers.

Zorg dat het gaat om een echt e-mailadres zodat de e-mails die lezers sturen als antwoord op een binnengekomen SDI-bericht ook effectief kunnen worden ontvangen en verwerkt.

Geassocieerde OPAC

Geef hier de identifier van de OPAC die aan het SDI-systeem wordt gekoppeld, bijv. opacanet, opacuantwerpen, … In sommige gevallen zal de lezer bij het definiëren van een profiel een opzoeking moeten doen in een OPAC. In dit veld wordt dus bepaald in welke OPAC de gebruiker die opzoeking zal verrichten.

Deze OPAC wordt ook gebruikt om vanuit de ontvangen records door te linken naar de catalogus, tenminste indien de lezer ervoor geopteerd heeft om de records te ontvangen in HTML-formaat.

Geassocieerde desktop
In deze desktop omgeving kan de eindgebruiker de SDI service terugvinden om in te tekenen op een profiel of aanpassingen aan zijn profiel te doen.
Lijstfilters

Alle records die in aanmerking komen om via SDI te worden verstuurd, worden per Brocade systeem verzameld in één lijst die dagelijks wordt gemaakt. Per SDI-systeem kan de algemene SDI-lijst nog worden beperkt door zogenaamde Lijstfilters. Deze filters transformeren (lees: beperken) de algemene SDI-lijst naar een specifieke SDI-lijst. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je binnen je eigen SDI-systeem het toesturen van records wil beperken op basis van regelwerk (bv. enkel records behorend tot lvd) of op basis van een query (bv. beperking op instelling waartoe een record behoort, beperking op taal, drager, …). Resultaat van deze operatie is dat elke nacht voor elk SDI-systeem er een lijst is van c-loi’s waaruit de SDI-software kan putten.

Geef de lijstfilters in de vorm: regelwerk:queryid.

Meer info over sdiqueries vindt u verderop in dit document.

Toe te voegen loi’s

Te verwijderen loi’s

Relaties

Geef hier de codes van de relaties die, indien aanwezig in een beschrijving, ook een verzending van de gerelateerde beschrijvingen met zich meebrengen, bijv. wi.

Indien een record met relatie wi in aanmerking komt voor verzending via SDI, dan wordt niet enkel dat record toegestuurd, maar tevens ook alle met wi gerelateerde records.

Plaatskenmerken
Noteer hier de acroniemen van de catalografische instellingen waarvan u wenst dat ze in het e-mail bericht naar de lezer worden opgenomen. Vul je niets in dan worden bij elk record in het bericht alle plaatskenmerken gegeven. Vul je hier één of meer catalografische instellingen in, dan worden bij elk record enkel de plaatskenmerken horend bij die instelling(en) vermeld.
Begeleidende tekst op beginscherm

Wanneer de gebruiker zich via de desktop aanmeldt voor de SDI service, verschijnt in eerste instantie een welkom tekst, gevolgd door een overzicht van de beschikbare toepassingen, zijnde:

 • Overzicht van beschikbare profielen
 • Profielen waarop u ingetekend hebt
 • Specifiek profiel aanvragen
 • Parameters

Geef in het veld Begeleidende tekst op beginscherm een gepaste introductietekst (N E F D U).

Voorbeeld:

De bibliotheek kan u automatisch op de hoogte brengen van nieuwe titels die in de databank worden toegevoegd. De selectie van deze titels gebeurt aan de hand van zogenaamde profielen. In die profielen wordt een interessegebied omschreven aan de hand van auteursnamen, trefwoorden, titelwoorden etc. Met deze service kunt u zich op diverse profielen abonneren.
Begeleidende tekst bij profielstructuur
De bibliotheek kan op voorhand een aantal vaste profielen klaarzetten. Deze vaste profielen worden aangeboden met een zekere profielstructuur. Wanneer de gebruiker in de desktop klikt op de optie Overzicht van beschikbare profielen, worden alle profielen volgens de gekozen profielstructuur getoond. Dit overzicht wordt voorafgegaan door een tekst zoals ingevuld in het veld Begeleidende tekst bij profielstructuur.

Voorbeeld:

De bibliotheek heeft voor u al een aantal vaste profielen klaargezet. Om u te abonneren volstaat het om het profiel aan te klikken. U kunt vervolgens nog een aantal selectiecriteria toevoegen (zoals beperken naar taal, bibliotheek, datum van publicatie).
Contacteer de helpdesk@anet.be voor vragen of bijkomende inlichtingen. Hieronder vindt u en overzicht van deze vaste profielen.
Begeleidende tekst bij overzicht eigen profielen
Wanneer de gebruiker zich op een of meer profielen geabonneerd heeft, kan hij deze steeds via de desktop opvragen met behulp van de toepassing Profielen waarop u ingetekend hebt . Ook dit overzicht kan vooraf worden gegaan door een vaste tekst zoals ingevuld in het veld Begeleidende tekst bij overzicht eigen profielen.

Voorbeeld:

Hieronder vindt u een overzicht van de profielen waarop u geabonneerd bent. Klik op het profiel om de details op te roepen en het profiel eventueel te wijzigen.
Begeleidende tekst bij inschrijving
De gebruiker kan zich abonneren op een door de bibliotheek vooraf klaargemaakt profiel door gebruik van de optie Overzicht van beschikbare profielen en vervolgens door selectie van één van de aangeboden profielen. De profieldetails die dan worden getoond, kunnen worden voorafgegaan door een vaste tekst zoals ingegeven in het veld Begeleidende tekst bij inschrijving.

Voorbeeld:

Hieronder vindt u de omschrijving van het profiel. Maak van de velden hieronder gebruik om uw profiel verder te verfijnen. Zo kunt u de titels die de bibliotheek u toestuurt beperken naar taal, bibliotheek die het document bezit, jaar van uitgave. Bij het jaar van uitgave kunt u werken met constructies zoals:

 • 1999
 • <2000
 • 1999-2002
 • >2002
Begeleidende tekst bij specifieke aanvraag
Via de desktop kan de lezer ook een zeer specifiek profiel op maat aanvragen. Hij kan daartoe gebruik maken van een invulformulier. Dit formulier is niet anders dan een vrije text area waarin de lezer zijn interesseprofiel kan verwoorden. Instructies van wat de lezer precies aan de bibliotheek moet meedelen, kunnen worden gegeven in een vaste tekst zoals ingegeven in het veld Begeleidende tekst bij specifieke aanvraag.

Voorbeeld:

Omschrijf uw aanvraag zo specifiek mogelijk:

 • Geef aan de bibliotheek mogelijke auteursnamen, titelwoorden, trefwoorden, … door.
 • Geef aan of u enkel materialen in een bepaalde taal of verschenen na een bepaalde datum wenst te ontvangen.
 • Wenst u enkel op de hoogte gebracht te worden van materialen die in uw eigen bibliotheek toekomen, of mag de bibliotheek ook attenderen op aanwinsten uit andere bibliotheken in het netwerk.

Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de helpdesk, die voor u een profiel zal klaarmaken. Van zodra dat gebeurd is, verschijnt het gewenste profiel in uw lijst van ingeschreven profielen.

Begeleidende tekst bij parameters

Via de desktop-toepassing Parameters kan de lezer ook een aantal persoonlijke parameters met betrekking tot de SDI-dienst instellen:

 • Geldigheid van de profielen (=geldigheid van de lenerskaart)
 • E-mail adres naar het welk de SDI-mails verzonden moeten worden. Als ter hoogte van het lenersrecord het e-mailadres is ingevuld, dan wordt dit in de SDI-service overgenomen. De lezer kan het desgewenst wel overschrijven.
 • Tijdelijke opschorting (van alle profielen of afzonderlijk per profiel)
 • Uitschrijving: hiermee kan de lezer in één beweging alle zijn profielen schrappen

De parameters kunnen worden voorafgegaan door een vaste tekst zoals ingegeven in het veld Begeleidende tekst bij parameters.

Voorbeeld:

Op dit scherm kunt u een aantal persoonlijke parameters invullen. Vergeet niet te registreren indien u wijzigingen heeft aangebracht.
Onderwerp in e-mail
SDI-berichten worden verstuurd via e-mail. Geef hier een passende tekst die Brocade zal gebruiken in het onderwerp (Subject line) van het e-mail bericht.

Voorbeeld:

UA-bibliotheken - Attendering aanwinsten
Begeleidende tekst in e-mail
SDI-berichten worden verstuurd via e-mail. Geef hier een passende inleidende tekst die de lijst met de titelbeschrijvingen voorafgaat.

Voorbeeld:

====================================================================
Hieronder vindt u de recente aanwinsten van de UA-bibliotheken en
andere bibliotheken uit het Anet-bibliotheeknetwerk. Deze aanwinsten
worden u toegestuurd op basis van persoonlijke interesseprofielen.
Ga naar https://anet.be (onderdeel Lezergegevens - Attendering)
voor het beheer van deze interesseprofielen. Contacteer
de helpdesk (helpdesk@anet.be) voor meer info of vragen.
====================================================================
Verwittiging indien gebruiker geblokkeerd

In een aantal gevallen is het mogelijk dat de gebruiker geen toegang heeft tot SDI:

 • De gebruiker behoort tot een gebruikersklasse die geen toegang heeft tot de service SDI.
 • Afhankelijk van de manier waarop de blokkeringstypes in de leen zijn ingesteld (Eindgebruikers - Beheersfuncties - Statuscodes van eindgebruikers [link]), kan een geblokkeerde lezer de toegang tot de SDI-service worden ontzegd. Het volstaat om bij een blokkeringstype de service SDI als te blokkeren dienst toe te voegen.

Wanneer de gebruiker in deze gevallen via de desktop de SDI-service activeert, zal Brocade een foutmelding tonen zoals ingegeven in het veld Verwittiging indien gebruiker geblokkeerd.

Voorbeeld:

Er is een probleem met uw lezersregistratie. U heeft thans geen toegang tot de attenderingsservice. Gelieve de bibliotheek (helpdesk@anet.be) te contacteren voor meer informatie.
Filters

Wanneer de gebruiker de details van een profiel opvraagt, dan kan hij het profiel verder verfijnen op basis van filters zoals beperken naar taal, naar bibliotheek die het document bezit, naar jaar van uitgave. Welke filters in een SDI-systeem precies kunnen worden gebruikt, is afhankelijk van de filter-identifiers zoals die zijn ingegeven in het veld Filters bij de meta-informatie van het SDI-systeem.

Een filter kan vanaf versie 3.20 opgegeven worden in het formaat filterid:attribuutnaam. In dat geval werkt de filter niet via zijn index, maar via het attribuut attribuutnaam van de nodes van de source-lijst. Dit is o.a. belangrijk voor de instellingsfilters. Immers, een beschrijving die nieuw is voor bibliotheek B verschijnt in de SDI-lijst, maar is misschien al lang aanwezig in bibliotheek A. Toch zouden mensen met een filter op bibliotheek A deze beschrijving opnieuw in hun attendering te zien krijgen. Om dit te vermijden wordt vanaf versie 3.20 de c-loi weggeschreven in de SDI-lijst met een speciaal attribuut sdilib waarin de bibliotheken staan opgesomd voor wie de beschrijving effectief nieuw is. Als dan de instellingsfilter (vb. libpref-fixed) gespecificeerd wordt als libpref-fixed:sdilib, dan wordt gefilterd op dit attribuut i.p.v. op de standaard index van de filter.

SDI-profielen
In dit onderdeel geeft Brocade een overzicht van alle profielen die binnen het SDI-systeem actief zijn. Klik op de knop Toon profielstructuur om alle profielen te tonen in hun profielstructuur.

23.4. Profielstructuren

Binnen een SDI-systeem kan de bibliotheek een aantal profielen vooraf klaarzetten voor haar lezers. Lezers kunnen zich dan via de desktop op de profielen abonneren. Om deze pre-gedefinieerde profielen op een duidelijke manier aan de gebruiker te kunnen presenteren, kan je de profielen onderbrengen in een profielstructuur. Via SDI - Beheersfuncties - Profielcategorieën [link] kan je deze hiërarchische structuur opzetten. Een hiërarchische structuur kan verschillende niveaus omvatten.

Voorbeeld:

 • Aanwinsten volgens onderwerp
  • Algemeen (incl. Kunst en varia)
  • Boek en bibliotheek
  • Economie
  • Filosofie en psychologie
  • Godsdienst
  • Historische wetenschappen
  • Medische wetenschappen
  • Exacte wetenschappen - Wiskunde - Natuurkunde - Scheikunde - Biologie
  • Andere - Inhoudstafels van tijdschriften - Nieuwe publicaties van een bepaalde auteur - Reeks

Het opzetten van een profielstructuur gebeurt aan de hand van profiel-categorieën. Het formulier met de meta-informatie van een SDI-categorie bevat de volgende elementen:

Identificatie
Kies een korte identifier voor de profielcategorie. Indien de categorie enkel van toepassing is voor een bepaald SDI-systeem, laat dan de identifier van de profielcategorie voorafgaan door de identifier van het SDI-systeem.

Voorbeeld:

Aanwinsten m.b.t. Recht in UA

Omschrijving
Omschrijf in korte bewoordingen de categorie.

Voorbeeld:

Aanwinsten m.b.t. Recht in UA

Benaming
Geef de benaming van de categorie (N E F D U). Deze benamingen worden overgenomen in de desktop. Kies dus een benaming afgestemd op het publiek van de desktop.
Ouder
Optioneel. Plaats in het veld Ouder de code van de oudercategorie.
Kinderen
Indien de categorie één of meer subcategorieën bevat, dan worden deze subcategorieën hier getoond.
Behoort tot SDI-systemen
Leg in dit veld de link naar de SDI-systemen binnen dewelke de categorie wordt gebruikt. Je kan dus categorieën delen over verschillende SDI-systemen.
SDI-profielen
Brocade toont hier het overzicht van alle profielen die onder de categorie thuishoren. De link tussen profiel en categorie wordt gelegd ter hoogte van de meta-informatie van het profiel.

23.5. Profielfeeders, of: Hoe werkt SDI ?

Wanneer een nieuw profiel wordt toegevoegd (cfr. verder in dit document), moet worden aangegeven tot welk SDI-systeem/systemen het profiel behoort en tot welke categorie. Verder moet het profiel ook gekoppeld worden aan één of meer gebruikers en aan een profielfeeder. In een profielfeeder wordt vastgelegd met welk mechanisme de profielen gevoed moeten worden. Een profielfeeder verwijst dus naar een selectiemechanisme dat moet worden toegepast om records per profiel te verzamelen en klaar te zetten voor verzending. Een profielfeeder is met andere woorden een essentieel onderdeel van de SDI-software. Profielfeeders worden beheerd via SDI - Beheersfuncties - Profielfeeders [link]. Het formulier met de meta-informatie van een profielfeeder bevat de volgende elementen:

Identificatie
Kies een korte identifier voor de feeder. Vermijd het gebruik van spaties en speciale karakters.

Voorbeeld:

aw-a
Omschrijving
Omschrijf in korte bewoordingen de profielfeeder.

Voorbeeld:

Aanwinsten algemeen
Scope note
Voeg indien nodig een scope note toe die het gebruik van de feeder verder toelicht.
Mechanisme

Er zijn 3 mogelijke mechanismen:

 • Via query

  In een query wordt een zoekactie omschreven door middel van zoektermen, indexen en booleaanse operatoren. Je zou bijvoorbeeld een query kunnen hebben die zegt: Titelwoord=belg* AND titelwoord=recht*. Je zou deze query dan kunnen koppelen met een profielfeeder. De SDI-software controleert elke c-loi uit de lijst tegenover de query. Indien het record voldoet aan de query (bv. de titel van het record is Het Belgische rechtssysteem), dan wordt het record aan het profiel toegevoegd.

 • Via relatie

  Gebruik deze optie indien nieuwe records moeten worden gemeld op basis van de aanwezigheid van een relatie. Bijvoorbeeld: een profielfeeder waarmee alle nieuwe delen van de reeks Lecture notes in mathematics [=c:lvd:212809] worden gemeld, vul je als volgt in:

  • In het veld relatie: vul de relatiecode vnr in [=Relatie van volume naar reeks]
  • In het inputveld: vul de c-loi van de reeks (in ons voorbeeld is dat c:lvd:212809)
  • Effect hiervan: de SDI-software overloopt de c-lois in de SDI-lijst. Als deze lijst een c-loi bevat die een relatie van het type vnr naar c:lvd:212809, dan wordt die records aan het profiel toegevoegd en klaargezet voor verzending.
  • Je kan in plaats van een c-loi in te vullen ook een placeholder tussen spitse haken ingeven, bv. <reeks>. Gevolg hiervan is dat de lezer zelf de titel van de reeks kan opzoeken. Hiermee vermijd je dat je een profielfeeder zou moeten definiëren voor elke individuele reekstitel.
 • Via M-expressie

  Geef hier een M-expressie die verwijst naar een specifieke selectieroutine. Deze optie kan worden gebruikt voor de situaties waarin de twee vorige mechanismen niet gebruikt kunnen worden.

In de toekomst kunnen nog andere mechanismen worden toegevoegd.

23.6. Query

Profielfeeders kunnen werken met een query (= vooraf vastgelegde zoekvraag). Voor het vastleggen van zoekvragen bestaat een afzonderlijke Brocade toepassing, nl. Queries - Nieuw/bewerk query [link]. Queries kunnen worden gebruikt in combinatie met profielfeeders, maar zullen op termijn ook op andere terreinen kunnen worden ingezet.

Met de toepassing Queries - Nieuw/bewerk query [link] kan je een zoekvraag formuleren en laten uitvoeren op een verzameling van indexen. Zo’n verzameling of categorie zijn alle indexen die behoren tot eenzelfde zoekomgeving. De begrippen zoekomgeving, categorie of verzameling zijn in deze context dus identiek. Een zoekomgeving of categorie groepeert alle indexen waarvan het eerste of eerste en tweede deel uit de indexnaam identiek is. Zo komen de indexen cat.anet.au, cat.anet.ti, cat.anet.tw, … onder de categorieën cat en cat.anet.

Eigenschappen van een query:

 • Een query wordt steeds onder zijn categorie of zoekomgeving bewaard en kan telkens opnieuw op eenvoudige wijze worden opgehaald en uitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader van een SDI-profielfeeder.
 • Een query werkt op de gehele databank of op een opgegeven lijst. In de context van SDI-profielfeeder werkt een query steeds op een vooraf bepaalde lijst van potentiële SDI-records.
 • Het resultaat van een query kan naar een lijst worden gestuurd. In het kader van SDI, is de output van een query een lijst van SDI-records die aan een profiel voldoen.

Om een nieuwe query toe te voegen of een bestaande query aan te passen, selecteer je eerst de categorie (bv. cat.anet). In het formulier met de meta-informatie van een query vind je volgende elementen:

Identificatie
Kies een korte identifier voor de query. Vermijd het gebruik van spaties en speciale karakters.

Voorbeeld:

aw-r
Omschrijving
Omschrijf in korte bewoordingen de profielfeeder.

Voorbeeld:

Recht
Scope note
Voeg indien nodig een scope note toe die het gebruik van de feeder verder toelicht.

Voorbeeld:

Deze query wordt gebruikt voor SDI, in de profielfeeder aw-r.
Categorie
Brocade vermeldt hier de categorie (zoekomgeving) tot dewelke de query behoort.
Bron
Je kan een query uitvoeren op de gehele databank, of op een lijst. Indien je een query invult ten behoeve van SDI, hoef je hier verder niets te specificeren.
Resultaat plaatsen in
Je kan het resultaat van een query sturen naar een lijst in lijstbeheer. Indien je een query invult ten behoeve van SDI, hoef je hier verder niets te specificeren.
Zoekactie
In het onderdeel zoekactie kan je de zoekvraag op gedetailleerde wijze beschrijven. Let daarbij op het volgende:
 • de zoekvormen worden verwacht in zogenaamde Reverse Polish Notation. Deze techniek houdt in dat de operator altijd na de termen wordt ingegeven, wat het gebruik van haakjes uitsluit.

  Voorbeeld:

  Een voorbeeld met getallen

  • gewone notatie: (6+7)*(9+8+7-2)
  • RPN: 6 7 + 9 8 + 7 + 2 - *

Voorbeeld:

Een voorbeeld met zoektermen in de categorie cat.anet

 • gewenste zoekactie: werken van auteur Dawkins of auteur Hugo Claus, maar niet met titelwoord erfdeel of titelwoord mount
 • gewone notatie: ((auteur Dawkins or auteur Hugo Claus) not (titelwoord erfdeel or titelwoord mount))
 • RPN: auteur Dawkins auteur Hugo Claus or titelwoord erfdeel titelwoord mount or not

Dat wordt in deze interface:

_images/bvv-2101-img_001.png
 • Bemerk hierbij dat Hugo Claus door een authority code kan vervangen worden en derhalve rechtstreeks als hoofdvorm kan opgezocht worden.
 • In plaats van het intikken van een zoekterm, kan je ook een placeholder invullen, bijvoorbeeld <au>.

  Voorbeeld:

  _images/bvv-2101-img_002.png

  Door te werken met een placeholder vermijd je dat je een query zou moeten definiëren voor elke individuele zoekterm (bv. auteursnaam) die een lezer in een profiel zou willen gebruiken. Zo zal de placeholder <au> bij het uitvoeren van de query vervangen worden door de effectieve Naam, voornaam die de lezer via de desktop in het profiel heeft ingegeven.

23.7. Profiel

Nu het SDI-systeem, de profielcategorieën en de profielfeeders zijn vastgelegd kan je de diverse SDI-profielen gaan definiëren. Dat doe je via SDI - Nieuw/bewerk profiel [link]. Het formulier met de meta-informatie van een profiel bevat de volgende elementen:

Identificatie

Kies een korte identifier voor het profiel, bv. aw-a.

Vermijd het gebruik van spaties en speciale karakters. Indien het profiel enkel geldt binnen je eigen SDI-systeem laat dan de identifier van het profiel voorafgaan door de identifier van je SDI-systeem. Bijvoorbeeld: UA-recht.

Indien het gaat om een specifiek profiel dat door een individuele lezer werd aangevraagd, laat dan de identifier van het profiel voorafgaan door de identifier van je SDI-systeem gevolgd door de e-loi. Bijvoorbeeld: UA-37558-Tongerlo

Omschrijving

Omschrijf in korte bewoordingen de profielfeeder.

Voorbeeld:

Aanwinsten m.b.t. recht in de UA-bibliotheken
Benaming
Geef de benaming van de categorie (N E F D U). Deze benamingen worden overgenomen in de desktop. Kies dus een benaming afgestemd op het publiek van de desktop.
Korte beschrijving

Geef een korte beschrijving van het profiel (N E F D U). Deze korte beschrijving wordt opgenomen in de desktop, nl.

 • in het overzicht van pre-gedefinieerde profielen
 • in het overzicht van profielen waarop de lezer geabonneerd is

Kies dus een benaming afgestemd op het publiek van de desktop.

Voorbeeld:

Met dit profiel worden alle titels in de onderwerpscategorie “Recht” toegestuurd.

Info bij invulling

Geef in dit veld informatie die de gebruiker kan helpen bij het invullen van / abonneren op het profiel.

Voorbeeld:

In de categorie Recht zitten o.a.
 • Sociologie van het recht
 • Wetteksten
 • Rechtspraak
 • Rechtsgeschiedenis
 • Rechtstheorie
 • Rechtsmethode
 • Rechtsfilosofie
 • Rechtsvergelijking
 • Gerechtelijke geneeskunde
 • Internationaal recht
 • Publiek recht. Staatsrecht
 • Strafrecht. Strafprocesrecht
 • Burgerlijk recht
 • Handelsrecht. Economisch recht
 • Gerechtelijk privaatrecht
 • Canoniek recht
 • Fiscaal recht
 • Sociaal recht. Arbeidsrecht
 • Medisch recht
 • Didactiek van het recht
Behoort tot SDI-systemen
Geef de identifier van het SDI-systeem tot hetwelk het profiel behoort. Een profiel kan desgevallend aan meer dan één SDI-systeem worden gekoppeld.
Categorie
Geef de identifier van de categorie tot dewelke het profiel behoort. Een profiel kan maar aan één categorie gekoppeld zijn.
Profielfeeder
Geef de identifier van de profielfeeder die door het profiel zal worden gebruikt. Een profiel kan maar aan één feeder gekoppeld zijn.
Type

Maak een keuze tussen:

 • Vast profiel, te tonen in overzicht voor eindgebruiker

  Keuze hiervoor betekent dat het profiel behoort tot de pre-gedefinieerde profielen die via de desktop aan elke gebruiker wordt aangeboden (Overzicht van beschikbare profielen)

 • Specifiek profiel voor 1 of meerdere eindgebruikers

  Keuze hiervoor betekent dat het profiel enkel zichtbaar is bij de profielen waarop een individuele lezer geabonneerd is (Profielen waarop u ingetekend hebt)

Geassocieerde gebruikers
Hier geeft Brocade een overzicht van alle lezers (e-loi’s) die aan het profiel gekoppeld zijn. Met deze optie kunnen gebruikers ook worden toegevoegd/weggehaald bij het profiel.

23.8. Koppeling tussen profiel en gebruiker

Er zijn twee manieren waarop lezers aan profielen kunnen worden gekoppeld

 • Roep het profiel op en voeg de lezer (e-loi) toe.
 • Via de desktop: de lezer kan zich via de desktop aanmelden op de SDI-service en zich daar abonneren op een profiel. Onderliggend resulteert dit in een link tussen profiel en e-loi.

In het beheer van eindgebruikers kan je klikken op SDI profielen. Je krijgt dan een overzicht te zien van de profielen waarop de lezer geabonneerd is. Desgewenst kan je doorklikken naar de details van het profiel.

23.9. Logische volgorde en meta-informatie in andere modules

Wanneer je SDI binnen je bibliotheek wenst te ontplooien moet je op verschillende plaatsen in Brocade meta-informatie gaan definiëren. De meest praktische volgorde daarbij is:

 • Definitie van het SDI-systeem
 • Definitie van profielcategorieën
 • Vastleggen van queries
 • Vastleggen van feeders
 • Vastleggen van profielen

Weet ook dat je ook op andere plaatsen meta-informatie zult moeten aanvullen:

Eindgebruikerssysteem
Koppel je eindgebruikerssysteem aan het gepaste SDI-systeem.
Bibliotheekdienst
Zorg ervoor dat de bibliotheekdienst SDI bestaat.
Gebruikersklassen
Ga na welke gebruikersklassen toegang moeten hebben tot de SDI-dienst. Enkel gebruikersklassen die toegang hebben tot de bibliotheekdienst SDI zullen via de desktop profielen kunnen vastleggen en beheren.
Desktop service
Zorg ervoor dat de desktop service sdi bestaat. Deze service wordt normaal automatisch toegevoegd bij installatie van release 2.05. Ter info: applicatie URL is sdimenu.
Service in desktop toevoegen
Voeg de service sdi toe in de desktop van je bibliotheek.
Bibliografietypes
Zorg ervoor dat het bibliografietype SDI bestaat.
Procesbeheer
Zorg ervoor dat in procesbeheer het proces standard.sdi gedefinieerd en actief is (aanmaken en vullen van de SDI-lijsten; afpunten van profielen t.o.v. deze lijst).
Blokkeringstypes
Indien eindgebruikers bij blokkering de toegang tot SDI moet worden ontzegd, vergeet dan niet om SDI toe te voegen als een te blokkeren dienst bij de diverse blokkeringstypes die in uw bibliotheek van toepassing zijn.
Gebruikersbeheer
Brocade user id’s die binnen uw bibliotheek verantwoordelijk zijn voor SDI en Queries, moeten behoren tot de gebruikersgroep sdisys.