1. Inleiding

1.1. Situering

De handleiding catalografie van Anet is gestoeld op de principes van RDA (Resource Description and Access), en RDA is de toetssteen voor de ontwikkeling van nieuwe regels, indien de huidige niet volstaan. In een beperkt aantal gevallen echter zijn voor Anet aangepaste regels opgesteld, omdat die beter aansluiten bij de noden in het bibliotheeknetwerk, en bij het historisch gegroeide datamodel.

De handleiding catalografie kan niet los worden gezien van de regels voor de authority controle; ze vormen in feite één geheel.

De handleiding beperkt zich in hoofdzaak tot de catalografische regels. De toelichting bij de werking van de formulieren maakt daar in principe geen deel van uit - tenzij de informatie essentieel is om de afspraken te begrijpen.

1.2. Opbouw van de handleiding

De algemene inleiding bevat enkele bepalingen die voor de hele catalografische beschrijving gelden.

De hoofdstukken die volgen bevatten de gedetailleerde algemene instructies voor de bibliografische beschrijving binnen Anet/Brocade. De volgorde van de onderwerpen wordt bepaald door de volgorde van de catalografische velden. De titels van de hoofdstukken worden voorafgegaan door de letter A, om aan te geven dat het om algemene regels gaat:

 • Titel
 • Personele auteur
 • Corporatieve auteur
 • Editie
 • Impressum
 • Collatie
 • Annotatie
 • Bibliografisch nummer
 • Relaties
 • Abstract, inhoud en illustratie
 • Onderwerp
 • Plaatskenmerk

Sommige bijzondere groepen van publicaties vergen meer specifieke of aangepaste regels. Ze worden besproken na de algemene regels. De titels van de hoofdstukken worden voorafgegaan door de letter B, om aan te geven dat het gaat om bijzondere categorieën.

 • Meerdeligen
 • Seriële publicaties
 • Oude drukken
 • Tentoonstellingscatalogi
 • Veilingcatalogi
 • Filmopnamen
 • Muziekpartituren
 • Muziekopnamen
 • Congresverslagen
 • Handschriften
 • Excerpten
 • Convoluten
 • Dissertaties
 • Schoolboeken

In de appendix is de documentatie opgenomen over:

 • kapitalisatieregels.
 • geëxcerpeerde tijdschriften.
 • bibliografische bronnen.
 • taalonafhankelijke codes.
 • muziektitels.
 • terminologielijst.
 • regelmatig terugkerende catalografische vragen (faq).

1.3. Cascadesysteem voor regels

In principe gelden in alle omstandigheden de algemene regels, tenzij anders is bepaald. Dat wil zeggen: als er geen specifieke regels zijn voorzien voor speciale gevallen, dan gelden de algemene regels.

Bij de bijzondere groepen van publicaties worden alleen de afwijkende regels vermeld; voor de andere velden/informatieblokken gelden de algemene regels.

1.4. Terminologie

De terminologie die in deze handleiding gebruikt wordt, wordt telkens toegelicht in de betrokken hoofdstukken en paragrafen. In de appendix is een summiere terminologielijst opgenomen.

1.5. Historiek van de catalografische regels in Anet

in voorbereiding.